Το ΕΣΠΑ με απλά λόγια

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί εκείνο το εργαλείο μέσω του οποίου επιδιώκεται η αντιμετώπιση αδυναμιών της Ελλάδας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
Η άντληση σημαντικών πόρων από ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως στόχο την αναβάθμιση της Ελληνικής παραγωγής και την διατήρηση/αύξηση των θέσεων εργασίας.

ΕΠ.Αν.ΕΚ

Ένα από τα βασικά προγράμματα του ΕΣΠΑ είναι το ΕΠ.Αν.ΕΚ. Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα επτά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 -2020.
Το Πρόγραμμα αυτό κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της Ελλάδας για τη δημιουργία ενός παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων.
Μέσω του ΕΠ.Αν.Εκ ανακοινώνονται αρκετές δράσεις (επιδοτούμενα προγράμματα) που αφορούν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων και την στήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Πως λειτουργεί μία δράση:

Όλες οι δράσεις ανακοινώνονται μέσω των site espa.gr, antagonistikotita.gr και efepae.gr από τα οποία γίνεται η ενημέρωση για τα νέα προγράμματα καθώς και για τις αποφάσεις – οδηγίες που ανακοινώνονται.
Κάθε πρόγραμμα επιδότησης που ανακοινώνεται συνοδεύεται από μία πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση (Οδηγός τους προγράμματος) και περιέχει όλους τους όρους και προϋποθέσεις για ποιους αφορά, τα κριτήρια ένταξης, ποσοστά επιδότησης καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τις δαπάνες που δύναται να επιδοτηθούν.
Κάθε επιδοτούμενο πρόγραμμα έχει συγκεκριμένη ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης του εκάστοτε ενδιαφερόμενου (φυσικού προσώπου ή εταιρείας).
Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω γίνεται ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr με τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης ανά επενδυτική πρόταση.
Κατόπιν πραγματοποιείται η αξιολόγηση των αιτήσεων μέσω του ανεξάρτητου μητρώου αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ και αποτελείται από πληθώρα ειδικοτήτων (οικονομολόγους, μηχανικούς) κτλ οι οποίοι εργλαζονται στο δημόσιο και ιδιωτικό κλάδο.
Η βαθμολογίες των προτάσεων προς χρηματοδότηση συνήθως υπολογίζονται με δύο βασικά τεκμήρια.
Τα αντικειμενικά τα οποία είναι βαθμολογούμενα κριτήρια βασισμένα σε υφιστάμενα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων π.χ. κέρδη τελευταίας 3ετίας, αύξηση προσωπικού κτλ
Και
Τα υποκειμενικά κριτήρια, που είναι στην κρίση των αξιολογητών, και συνηθως αφορούν τεκμηρίωση βαθμού καινοτομίας, πρωτοτυπίας ή και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που έχει αναπτυχθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης που αιτείται χρηματοδότησης.
Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία των αιτήσεων και ανάλογα με τον προϋπολογισμό που διαθέτει η κάθε δράση γίνονται οι αντίστοιχες εγκρίσεις των επιχειρήσεων μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων.

Πως και πότε πληρώνει ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα

Πολλοί πιστεύουν ότι από την στιγμή που έχουν εγκριθεί σε ένα πρόγραμμα μπορούν να πάρουν προκαταβολικά χρήματα για το έργο που πρόκειται να υλοποιήσουν.
Σε καμία περίπτωση το πρόγραμμα δε θα πληρώσει προκαταβολικά παρά μόνο στην περίπτωση χρήσης εγγυητικής επιστολής.
Ο τρόπος πληρωμής που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια είναι η τμηματική καταβολή της επιδότησης συνήθως με 3 δόσεις.
Για να πραγματοποιηθεί όμως η πρώτη πληρωμή απαιτείται να γίνει η αγορά και η εξόφληση συνήθως πάνω από το 30% των δαπανών του συνολικού έργου.
Το ίδιο ισχύει και για τη δεύτερη και συνήθως με αγορές κα΄τω του 80% των συνολικών δαπανών.
Πάντοτε διενεργείτε έλεγχος με την υποβολή φακέλων (τιμολόγια, πληρωμές) κτλ στους αρμόδιους φορείς.
Στις πρώτες δύο πληρωμές συνηθίζεται να μην πραγματοποιείται έλεγχος της επιχείρησης από ελεγκτές αλλά μόνο ο έλγχος των αποδεικτικών.
Για την ολοκλήρωση του έργου και την λήψη της 3ης δόσης διενεργείται επιτόπιος έλεγχος από τα αρμόδια όργανα και επαληθεύουν όλες τις δαπάνες από την αρχή του έργου.
Το τελευταίο διάστημα λειτουργεί και μπορεί να γίνει χρήση του Ανοικτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (ESCROW Account) προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση σε ήδη υλοποιηθείσες, τιμολογηθείσες και πιστοποιημένες σε Ενδιάμεση Επαλήθευση – Πιστοποίηση από τον ΕΦΕΠΑΕ δαπάνες απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του.
Ουσιαστικά βοηθάει την ταμειακή ρευστότητα μίας επιχειρήσης καθώς πληρώνει κατευθείαν τους προμηθευτές χωρίς η να έχει γίνει ολική εξόφληση των τιμολογίων.

Υποχρεώσεις μετά το κλείσιμο ενός προγράμματος

Σπάνια πλέον θα υπάρξει πρόγραμμα επιδότησης χωρίς μακροχρόνιες υποχρεώσεις προς το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που έλαβε κάποια επιδότηση.
Η λογική που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια αφορά τη διατήρηση για 3 ή 5 χρόνια των παρακάτω:
α) να μην προβεί σε παύση ή μετεγκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της Περιφέρειας εγκατάστασης εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση.
β) να μην προβεί σε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στοιχείου της επένδυσης, η οποία να παρέχει σε μια επιχείρηση αδικαιολόγητο πλεονέκτημα.
γ) να μην προβεί σε ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους χορήγησης της χρηματοδότησης.
δ) να διατηρεί τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης που έχουν επιχορηγηθεί, εκτός αν αυτά έχουν αντικατασταθεί από άλλα τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος.
ε) Να διατηρήσει τον αριθμό του προσωπικού της τουλάχιστον για ένα χρόνο.

Γνωρίζοντας λοιπόν πως λειτουργεί μία δράση του ΕΣΠΑ γνωρίζουμε τα βήματα καθώς και τις ενέργειες που θα μας διασφαλίσουν και θα οδηγήσουν στην ορθή, αποτελεσματική και χωρίς προβλήματα εκταμίευση της επιδότησης.