Μελετες ΙSO

ISO 9001

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διασφάλιση ποιότητας και ποιοτική διαχείριση των επιχειρήσεων (ανεξάρτητα δραστηριότητας και μεγέθους αυτής), διασφαλίζοντας την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση των επιχειρήσεων (ανεξάρτητα δραστηριότητας και μεγέθους αυτής).

 

HACCP

HACCP είναι τα αρχικά από τις λέξεις Hazard Analysis & Critical Control Point που σημαίνουν Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου. Πρόκειται για ένα σύστημα διασφάλισης της υγιεινής κατάστασης και της ποιότητας των τροφίμων και έχει ως στόχο τον μηδενισμό ή τον περιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων σχετικά με την υγεία του καταναλωτή.

 

Aυτοελεγχος

Ο ”αυτοέλεγχος”, ασφάλειας των τροφίμων είναι υποχρεωτικός για όλες τις εταιρείες που χειρίζονται τρόφιμα ανεξαρτήτου μεγέθους, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219 Β’/04.10.2000)που ενσωματώνει την οδηγία ΕΕ 93/43.
Σήμερα όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών, σύμφωνα µε το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/2004 (HACCP, ISO22000 κλπ), ανάλογα µε τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης.