ΔΙΟΛΚΟΣ

Η ΔΙΟΛΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ προσφέρει μία ολοκληρωμένη σειρά από υπηρεσίες για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την υποβολή
ενός επενδυτικού σχεδίου ώστε να διασφαλίσει στον μέγιστο βαθμό τη μελλοντική επιτυχία του εγχειρήματος.

Ε.Σ.Π.Α.

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την
ανάπτυξη/δημιουργία των επιχειρήσεων με την αξιοποίηση σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Επιδοτήσεις

Οι επιδοτήσεις αποτελούν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο με το οποίο μία επιχείρηση προσδοκά την επίτευξη αναπτυξιακής πορείας με το
χαμηλότερο δυνατό κόστος. Μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες η άντληση κεφαλαίων θα δημιουργήσει ευκαιρίες για το άνοιγμα σε
νέες αγορές, την μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα και την δραστηριοποίηση σε νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες που επιθυμεί
να αναπτύξει.