fbpx

Προκύρηξη του προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Προϋπολογισμός της Δράσης 120 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Δικαιούχοι της Δράσης Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις…

Continue Reading

7η θέση η Ελλάδα στο Horizon 2020

  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στις Προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020 για το ICT με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 25/4/2017 (ICT-2017) ανακοινώθηκαν στους εθνικούς εκπροσώπους των συμβαλλόμενων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της επιτροπής H2020 LEIT ICT. Από την πλευρά της Ελλάδας παρέστη ο αναπληρωτής εθνικός εκπρόσωπος για το ICT κ….

Continue Reading

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη Φορέων στο Πρόγραμμα «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ» ως Φορέων υλοποίησης.

Ξεκίνησε το Πρόγραμμα «Τριπτόλεμος» της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς με την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία καλύπτουν τις σχετικές προϋποθέσεις στο πλαίσιο του ΦΕΚ 1218/Β΄/06.04.2017 προκειμένου να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ως Φορείς υλοποίησης. Το πρόγραμμα της Δ/νσης Νέας Γενιάς με τίτλο «Τριπτόλεμος» εντάσσεται στο πλαίσιο των κεντρικών αξόνων…

Continue Reading

Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Ανακοινώθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», η οποία αφορά σε αύξηση προυπολογισμού κατά 130 εκ €. Δίνεται η δυνατότητα έγκρισης χρηματοδότησης προτάσεων που επιτυγχάνουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία (τόσο συνολικά όσο και στα επιμέρους κριτήρια) επιπλέον κατά 20% του…

Continue Reading

Δημoσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Smart Toolbox for Engaging Citizens into a People-Centric Observation Web – SCENT».

Το έργο SCENT αποσκοπεί στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας (κινητά τηλέφωνα, εφαρμογές παιχνιδιών, διαδικτυακή πλατφόρμα) ώστε οι τελευταίοι να παρακολουθούν και να ενημερώνουν τις αρχές και τους φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και χρήσεις γης. Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας και θα μειωθεί σημαντικά το κόστος που απαιτείται για την καταγραφή…

Continue Reading

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη της Παρέμβασης Ι του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Δημοσιεύθηκαν τα πρακτικά και η έγκριση των αποτελεσμάτων των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης Ι “ Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” του Α΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» καθώς και η αποδοχή των αναλυτικών αξιολογήσεων όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν…

Continue Reading

3 εξειδικευμένες θέσεις εργασίας

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων / Ε.Κ. “Αθηνά” – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΙΝΒΙΣ / Ε. Κ. «Αθηνά»), προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή Β’ ή Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Κυβερνοφυσικά Συστήματα με έμφαση στα ασύρματα δίκτυα και τις τεχνολογίες IoT» και  μία (1) θέση Ερευνητή Β’ ή Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Ολοκλήρωση Πληροφοριακών /…

Continue Reading

Αυξήθηκαν 35% οι ιδρύσεις Ι.Κ.Ε.

Αύξηση της τάξης του 35% στις ιδρύσεις Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) καταγράφηκε στο μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στο χρονικό διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου 2016 και Ιουνίου 2017, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο πριν (Οκτώβριος 2015 – Ιούνιος 2016). Από την ανάλυση των στοιχείων του μητρώου το τελευταίο 9μηνο (Οκτώβριος 2016 – Ιούνιος 2017) προκύπτει ανοδική τάση ιδρύσεων Ιδιωτικών…

Continue Reading

46 θέσεις στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Υπουργείο Οικονομικών)

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 9Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 24/6-7-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και συμπληρωματικό ΦΕΚ 25/17-7-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (Πολίτες→Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται…

Continue Reading

Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε ∆ήμους και σε Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών

Στη δημιουργία 1.639 θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε ∆ήμους και Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών – Β ́ ΚΥΚΛΟΣ για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, αφορά η ∆ημόσια Πρόσκληση Ν. 9 /2017 προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Τo Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε ∆ήμους και σε Υπηρεσίες Α ́ Υποδοχής, Ασύλου και ∆ιαχείρισης προσφυγικών ροών» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση…

Continue Reading