fbpx
Ε.Σ.Π.Α. Επιδοτήσεις

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

By 13 Μαρτίου, 2023 No Comments

Προτεραιότητα της Δράσης είναι η κάλυψη βασικών αναγκών των ΜμΕ με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Ύψος Προϋπολογισμού

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 18.000€ έως 30.000€.

Περίοδος Υποβολών Επενδυτικών Σχεδίων

Οι ηλεκτρονικές υποβολές έχουν ήδη ξεκινήσει. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η Πέμπτη 23/02/2023

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Ποσοστό Επιδότησης 

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται εως 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης, και δύναται να ανέλθει έως και 60% για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης

Διάρκεια Προγράμματος 

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Συμπληρώστε την Φόρμα Επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Περαιτέρω πληροφορίες

Όροι & Προϋποθέσεις Δράσης – Αναλυτικά 

 • Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας.
 • Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος.
 • Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο Παράρτημα X – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜμΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, όπως ισχύει, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ). Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.
 • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά. 
 • Η αίτηση χρηματοδότησης ή μέρος αυτής καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν ενταχθεί ή δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000 (ή €100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 • Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.1 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.1, level ΑΑ).
 • Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Οι επιλέξιμες δαπάνες λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης και αφορούν:

 • Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
 • Δαπάνες συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών
 • Δαπάνες για την απόκτηση λογισμικού / εφαρμογών υπό καθεστώς χρήσης ως υπηρεσίας (ενδεικτικά «Software-As-A-Service», «Cloud-As-A-Service» ή άλλο παρεμφερές αυτού)

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες της δράσης.

Εξοπλισμός:

 • Φορητοί ή σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (μέγιστο όριο 2 τεμάχια)
 • Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής)
 • Συσκευές ήχου (ηχεία, ηχεία συνεδριάσεων με μικρόφωνο, ακουστικά με μικρόφωνο) 
 • Συστήματα ψηφιακής προβολής
 • Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode
 • Εξοπλισμός εξυπηρετητών (servers) που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης 
 • Καλωδίωση εσωτερικού χώρου συστήματος Wi-Fi (συμπεριλαμβανομένων των κεραιών) 

Λογισμικά: 

 • Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου
 • Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf
 • Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας
 • Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων – Εφαρμογές σχεδίασης – CAD 
 • Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση
 • Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας 
 • Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις 
 • Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – Firewall
 • Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN
 • Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)
 • Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS
 • Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software) 
 • Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application)
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM
 • Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής
 • Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου) 
 • Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)

Υπηρεσίες:

 • Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων 
 • Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP
 • Εφαρμογές διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) 
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας 
sinis

Author sinis

More posts by sinis

Leave a Reply