Ε.Σ.Π.Α. Επιδοτήσεις

2 η Τροποποίηση του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”

By 14 Φεβρουαρίου, 2018 No Comments

Τροποποiηση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3322/Β’/2016) 

Η παράγραφος θ) «Νεοεισερχόμενος» στον αγροτικό τομέα επαγγελματίας αγρότης» του άρθρου 3 «Ορισμοί και Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί» αντικαθίσταται ως εξής:
Ειδικότερα, για να κριθεί κάποιος «νεοεισερχόμενος» στον αγροτικό τομέα ως επαγγελματίας αγρότης πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του προαναφερόμενου νόμου και των διατάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών – Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).»

Στο τέλος του άρθρου 3 «Ορισμοί και Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί» προστίθεται παράγραφος ιθ) «Έτος αναφοράς αίτησης στήριξης» ως εξής:
«ιθ) Έτος αναφοράς αίτησης στήριξης
Ως έτος αναφοράς αίτησης στήριξης νοείται το έτος στο οποίο αναφέρεται η πρόσκληση υποβολής αιτημάτων στήριξης. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που έχει υποβληθεί το έτος αναφοράς.»

Η β) παράγραφος του άρθρου 5 «Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων» αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, σύμφωνα με την παράγραφο (ζ) του άρθρου 3 της παρούσας, κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.»
Η γ) παράγραφος του άρθρου 5 «Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων» αντικαθίσταται ως εξής:
«Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.1.»
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 «Κριτήρια Επιλεξιμότητας της Γεωργικής Εκμετάλλευσης» αντικαθίσταται ως εξής:
«Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 από τον υποψήφιο δικαιούχο.»
4. Το εδάφιο 6.1 της παραγράφου 6 του άρθρου 6 «Κριτήρια Επιλεξιμότητας της Γεωργικής Εκμετάλλευσης» αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος. Συνεπώς στη γεωργική έκταση του υποψηφίου δικαιούχου συνυπολογίζεται και η γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει στο/στη σύζυγο εφόσον αυτή έχει περιληφθεί
στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του υποψηφίου κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1.
Για να ενημερωθείτε για όλες τις τροποποιήσεις ΕΔΩ

Συντακτική Ομάδα

Author Συντακτική Ομάδα

More posts by Συντακτική Ομάδα

Leave a Reply