Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου στις τουριστικές περιοχές

Η νέα Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητηρίων. Ειδικότερα δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις τα παρακάτω Σχήματα:…

Continue Reading

«Ποιοτικός εκσυγχρονισμός» Επιδοτούμενη δράση

Η νέα Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επιλέξιμες επιχειρήσεις για την χρηματοδότηση της δράσης είναι οι Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές…

Continue Reading

Ψηφιακή ενίσχυση επιχειρήσεων έως 400.000ευρώ

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), το υπουργείο δημοσίευσε δύο χρηματοδοτικά προγράμματα οι οποίες στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Η δράση «Ψηφιακό Βήμα» προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ αφορά σε ψηφιακά ανώριμες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από  5.000 ευρώ μέχρι το 50% του μέσου κύκλου εργασιών των δύο διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους…

Continue Reading

Επιχειρηματικά σχέδια για Start up επιχειρήσεις.

Επιχειρηματικά σχέδια για Start up επιχειρήσεις. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι το όχημα, μέσω του οποίου ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να πείσει τους υποψήφιους χρηματοδότες για την επιχειρηματική ευκαιρία που παρουσιάζει και για την αγορά στην οποία στοχεύει. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια τη διοικητική ομάδα, τη στρατηγική της επιχείρησης, τα απαιτούμενα κεφάλαια για την υλοποίηση της…

Continue Reading

Σεμινάριο με θέμα «Χρηματοδοτώντας τον πολιτισμό» στην Αθήνα

Πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί ο πολιτισμός στην Ελλάδα του σήμερα; Το σεμινάριο «Χρηματοδοτώντας τον πολιτισμό» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 27 και 28 Μαΐου έχει ως στόχο την κατανόηση των σύγχρονων τάσεων στον τομέα της χρηματοδότησης των πολιτιστικών οργανισμών από ευρωπαϊκούς πόρους και τον ιδιωτικό τομέα αλλά και εναλλακτικών μεθόδων, όπως το crowdfunding, και των υφιστάμενων ευκαιριών για δικτύωση και συνεργασία….

Continue Reading

Αναβάθμιση υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του λιανικού εμπόριου, εστίασης & ιδιωτικής εκπαίδευσης

Περιγραφή Η δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) γύρω από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων: Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας Παρεμβάσεις για ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων Παρεμβάσεις για ενίσχυση της…

Continue Reading

Αναβάθμιση υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του λιανικού εμπόριου, εστίασης & ιδιωτικής εκπαίδευσης

Περιγραφή   Η δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) γύρω από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:   Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας   Παρεμβάσεις για ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία   Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων…

Continue Reading

Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Περιγραφή Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας ΜΜΕ τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη. Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και…

Continue Reading

Τι είναι ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός

Τι είναι ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός – Escrow Account   Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής.   Η σύσταση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σχεδιάστηκε με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς…

Continue Reading