Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Ανακοινώθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», η οποία αφορά σε αύξηση προυπολογισμού κατά 130 εκ €. Δίνεται η δυνατότητα έγκρισης χρηματοδότησης προτάσεων που επιτυγχάνουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία (τόσο συνολικά όσο και στα επιμέρους κριτήρια) επιπλέον κατά 20% του…

Continue Reading

Δημoσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Smart Toolbox for Engaging Citizens into a People-Centric Observation Web – SCENT».

Το έργο SCENT αποσκοπεί στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας (κινητά τηλέφωνα, εφαρμογές παιχνιδιών, διαδικτυακή πλατφόρμα) ώστε οι τελευταίοι να παρακολουθούν και να ενημερώνουν τις αρχές και τους φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και χρήσεις γης. Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας και θα μειωθεί σημαντικά το κόστος που απαιτείται για την καταγραφή…

Continue Reading

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη της Παρέμβασης Ι του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Δημοσιεύθηκαν τα πρακτικά και η έγκριση των αποτελεσμάτων των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης Ι “ Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” του Α΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» καθώς και η αποδοχή των αναλυτικών αξιολογήσεων όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν…

Continue Reading

3 εξειδικευμένες θέσεις εργασίας

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά» – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΙΝΒΙΣ / Ε. Κ. «Αθηνά»), προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή Β’ ή Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Κυβερνοφυσικά Συστήματα με έμφαση στα ασύρματα δίκτυα και τις τεχνολογίες IoT» και  μία (1) θέση Ερευνητή Β’ ή Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Ολοκλήρωση Πληροφοριακών /…

Continue Reading

Αυξήθηκαν 35% οι ιδρύσεις Ι.Κ.Ε.

Αύξηση της τάξης του 35% στις ιδρύσεις Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) καταγράφηκε στο μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στο χρονικό διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου 2016 και Ιουνίου 2017, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο πριν (Οκτώβριος 2015 – Ιούνιος 2016). Από την ανάλυση των στοιχείων του μητρώου το τελευταίο 9μηνο (Οκτώβριος 2016 – Ιούνιος 2017) προκύπτει ανοδική τάση ιδρύσεων Ιδιωτικών…

Continue Reading

46 θέσεις στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Υπουργείο Οικονομικών)

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 9Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 24/6-7-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και συμπληρωματικό ΦΕΚ 25/17-7-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (Πολίτες→Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται…

Continue Reading

Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε ∆ήμους και σε Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών

Στη δημιουργία 1.639 θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε ∆ήμους και Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών – Β ́ ΚΥΚΛΟΣ για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, αφορά η ∆ημόσια Πρόσκληση Ν. 9 /2017 προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Τo Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε ∆ήμους και σε Υπηρεσίες Α ́ Υποδοχής, Ασύλου και ∆ιαχείρισης προσφυγικών ροών» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση…

Continue Reading

Νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.135 ανέργων στο δημόσιο τομέα Υγείας

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων ανέργων για συμμετοχή τους για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών στο «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 Α’205, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» από 03 Αυγούστου 2017 και ολοκληρώνεται την 21-08-2017. Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο: – στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων, – στην αποτελεσματική…

Continue Reading

Ενίσχυση δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσαν τη χρηματοδότηση της λειτουργίας 239 Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) με δημόσια δαπάνη 73,5 εκατ. ευρώ. Με την υπογραφή του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ξεκινά η «Λειτουργία Τοπικών Μονάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, μέσω του…

Continue Reading

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 24.251 ωφελούμενοι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο  «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher). Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 20.640.366,23€ που θα διατεθεί για: «Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με…

Continue Reading